Slider

Новини


ИНОВАТИВНА СОФИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Сряда, 03 Януари 2018

Столична община и Асоциация за развитие на София са партньор в международен проект "Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион" (NewGenerationSkills), изпълняван в продължение на 30 месеца по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014 – 2020, финансирана от Европейския съюз.

Цел на проекта е да бъдат подобрени мерките за управление на иновациите и укрепване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни в Дунавския регион. Тъй като липсва капацитет за управление на иновациите, признатo за ключово предизвикателство в Дунавския регион, е изграждането на предприемаческа култура у младите хора. В проекта партньори са органи на местната власт, университети, центрове за развитие на иновациите, малки и средни предприятия и граждански организации. Всички те заедно ще изследват, създават и тестват иновативни стратегии за стимулиране на младежкото предприемачество.

Водещ партньор на проекта е район "Обуда", Будапеща (Унгария), а партньори, освен София, са градовете Белград (Сърбия), Марибор (Словения) и Грац (Австрия), Регионална асоциация за развитие на град Клуж (Румъния), Университета на Белград, Център за развитие на малки и средни предприятия към Университета в Будапеща, както и три неправителствени организации от Словения, Австрия и Чехия.

Столична община е първата в България със своя Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София. В резултат на изпълнението на новия международен проект във всеки участващ град ще има Стратегия за развитие на младежта и Местен план на действие, в който ще бъдат отразени знанията и опита, придобити от транснационалния обмен на опит, както и конкретните действия за успешна реализация на иновативните идеи. Ключов резултат от изпълнението на проекта е създаването на "Лаборатория за иновации", която ще осигурява достъп на млади хора за придобиване на умения и компетенции, необходими за успешната им бъдеща реализация. Ще бъде създадена и местна консултативна група за иновации, които са ключ към развитието на всяко общество.